قصه پنجم

فــــرزنـــــدم

میخواهم قصه های عاشقانه را

بـرایـت بـه گـونـه ای دیگر نقل کنم

تــا بــدانی کــه فــارغ از جــنــســیــت

لــیــلــی و مـــجــنـــون بــودن آدابـــی دارد

فــــرزنـــــدم

اگـر مـرد شدی و لیلی یادت باشد

که روزگار سخت میگذرد بر دخترک مجنون

پــس بــی اجــازه هــوایــش را داشــتـه بــاش

انــگــشــت نــمــای مــردم ایــن شــهــر مــیــشود

شـــیـــریـــن تـــیـــشـــه بـــدســت بــــیــــســـــتـــون

فرزندم

اگر دخترکی شدی مجنون یادت باشد

کــه لــیــلــی اســت و یــک دنـیـا غمزه و ناز

مبادا ترازو بدست شوی بیفتی به جان دوست داشتنت

اندازه بگیری عشق و علاقه و بخشش ات را

دل شیر میخواهد زنانه فرهاد شدن

.

پ.ن : نگارش 17 اسفند 92

/ 0 نظر / 32 بازدید